Saturday, August 22, 2009

Scandinavian water fairy festival

1. The competition is open only to male fiddlers. (though a horn player won this year)

2. Den tävlande får endast skyla sig med sådant som han kan finna i naturen. 2. The contestant may only cover themselves with things that he can find in nature.

3. En valfri låt per deltagare, traditionell eller nykomponerad. 3. Optional song per participant, traditional or nykomponerad.

4. Spelordningen lottas fram på tävlingsplatsen strax före tävlingen. 4. Play scheme random up on the race site just before the contest.

5. En tremannajury bestående av två folkmusikkunniga personer samt en icke folkmusikkunnig kvinnlig domare poängsätter de tävlande i följande kriterier: Musikalisk gestaltning , utstrålning samt trovärdighet . 5. A three-panel consisting of two folk-skilled people and a non-folk-skilled female judges score the contestants in the following criteria: Musical design, charisma and credibility. Efter överläggningar kungör juryn resultatet, vilket ej kan överklagas. After deliberations the jury announces the results, which can not be appealed.

6. Segraren erhåller ett ovärderligt handskrivet diplom samt 2000 kronor (höjt från och med 2004). 6. The winner receives a priceless handwritten diploma and SEK 2000 (increased from 2004).

7. Segraren i varje delkriterium erhåller 500 kronor i premie (infördes 1998). 7. The winner of each delkriterium receives SEK 500 in premiums (introduced 1998).

8. Från och med 2004 delar vi även ut ett publikens pris på 500 kronor. 8. From 2004, we also issued a public price of 500 kronor.

No comments:

Related Posts with Thumbnails